Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi nabór nowych członków corocznie, przed rozpoczęciem się kolejnego roku akademickiego, spośród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie roku akademickiego poza wskazaną procedurą naboru Poradnia nie przyjmuje nowych studentów.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczane jest na stronie internetowej oraz na Facebook'u Poradni. Rekrutacja prowadzona jest osobno przez poszczególne Sekcje, które określają szczegółowe wymagania wobec kandydatów, czas trwania rekrutacji oraz datę i miejsce przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Na rozmowy kwalifikacyjne zapraszani są kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty i spełnili pozostałe wymogi formalne. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzają Komisje złożone z Koordynatorów i Asystentów poszczególnych Sekcji. Studenci do Poradni wybierani są na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Studencka Poradnia Prawna jest całorocznym, fakultatywnym przedmiotem na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla kierunku Prawo. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje ocenę i 15 punktów ECTS. Student wybrany w drodze rekrutacji do Poradni ma obowiązek zadeklarować w roku akademickim, w którym będzie realizował program Poradni, przedmiot "Studencka Poradnia Prawna". Brak deklaracji przedmiotu oznacza rezygnację z pracy w Poradni.

Z uwagi na charakter pracy i obowiązki studentów SPP UJ, zaleca się studentom, którzy zostaną przyjęci do Poradni, aby przystąpili do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów UJ, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do poszczególnych sekcji pojawią się wkrótce. By dowiedzieć się więcej o specyfice pracy poszczególnych Sekcji należy przejść do strony Sekcje.

Wiedza

Założeniem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat:

 • zasad interpretacji przepisów prawa;
 • zasad korzystania z instytucji prawnych w praktyce;
 • charakteru i celu poszczególnych instytucji prawnych;
 • działalności organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej;
 • działalności kancelarii prawniczej;
 • sposobu prowadzenia sprawy Klienta oraz jego reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej;
 • zasad sporządzania opinii prawnych i projektów pism procesowych.

Umiejętności

Celem kursu jest zdobycie przez studenta umiejętności w zakresie:

 • interpretacji przepisów prawnych ze wszystkich dziedzin prawa;
 • stosowania argumentacji prawniczej;
 • stosowania instytucji prawnych w praktyce;
 • sporządzania opinii prawnych i projektów pism procesowych;
 • interdyscyplinarnego stosowania prawa;
 • właściwej oceny rzeczywistych stanów faktycznych i wyboru określonej drogi postępowania, najlepszej dla Klienta Poradni;
 • rozmowy z Klientem i uzyskiwania oraz przekazywania informacji;
 • sposobu zachowania przed organami wymiaru sprawiedliwości;
 • organizacji pracy prawnika.

Metody dydaktyczne

Cele i założenia Poradni są realizowane przez następujące metody dydaktyczne:

 • seminarium (2 godziny w tygodniu)
 • spotkanie w grupach z asystentem (1 godzina w tygodniu)
 • indywidualne konsultacje
 • szkolenie psychologiczne
 • dyżury w siedzibie Poradni
 • spotkania z klientami Poradni (każdy student w zależności od potrzeb)
 • sporządzanie opinii prawnych i projektów pism procesowych
 • wizyty w sądzie i organach administracji publicznej w związku z prowadzonymi sprawami i kuratelami (każdy student w zależności od potrzeb)
 • symulacje rozpraw
 • e-learning

 

Ponadto:

Sekcja Prawa Karnego

 • wizyty w zakładach karnych (każdy student w zależności od potrzeb)
 • pełnienie roli obrońców w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko studentom

Sekcja Praw Człowieka

 • kurs języka rosyjskiego (1 godzina zegarowa w tygodniu)
 • wyjazdy do ośrodków dla uchodźców (1 dzień w miesiącu)
 • pełnienie funkcji przedstawiciela stron w postępowaniu administracyjnym

Zasady oceniania

Każdy student w czasie pracy w Poradni  oceniany jest w sposób ciągły. Całoroczna  praca studenta stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu i uzyskania stosownej oceny końcowej.

Kryteria oceny pracy studenta stanowią:

 • obecność na seminariach, dyżurach i podczas wyjazdów
 • przestrzeganie Regulaminu Poradni i zasad pracy poszczególnych Sekcji
 • rzetelność przygotowywanych opinii prawnych i projektów pism procesowych
 • terminowość wykonywania zadań
 • sumienność wywiązywania się z zadań kuratora i przedstawiciela stron
 • postępy w zdobywaniu umiejętności pisania opinii prawnych i projektów pism procesowych oraz nauki języków obcych
 • stosowanie się do uwag przełożonych
 • opinia koordynatorów Sekcji, asystentów i pracowników Sekretariatu
 • organizacja pracy studenta
 • kultura osobista i sposób odnoszenia się do Klientów, innych studentów, przełożonych oraz pracowników Poradni
 • listy pochwalne i skargi od Klientów Poradni
 • dbałość o porządek w Poradni